Čistička odpadových vôd TP - 8 EO

Čistička odpadových vôd TP - 8 EO je určená na likvidáciu odpadových vôd z najmenších individuálnych zdrojov znečistenia, t.j. rodinné domy, penzióny, prevádzky, chalupy a pod.

Umožnuje čistenie odpadových vôd z kúpeľní, sociálnych zariadení, kuchýň, umývačiek riadu a pod.

Náklady na vyčistenie sú veľmi nízke

Viac detailov


Konštrukčne ide o valcovú plastovú nádrž (PP) s technologickou vstavbou. Čistička sa umiestňuje pod úroveň terénu, tzn. celou svojou výškou pod odpadové potrubie. Priestor medzi hornou hranou čističky a terénom je riešený plastovým nadstavcom valcového tvaru, v ktorom je umiestnené membránové dúchadlo a je opatrený vekom.

Popis technológie čistenia odpadovej vody

Odpadová voda priteká do nátokového priestoru, kde dochádza k oddeleniu biologického odpadu a zmiešaniu s recirkulovaným kalom. Degradácia biologicky rozložiteľných materiálov zachytených v nátokovej sekcii je zaistená tlakovým prevzdušňovaním. Mechanicky predčistená voda je vedená do aktivačného priestoru, ktorý je osadený prevzdušňovacím systémom difúzorov. Vzduchové difúzory sú umiestnené na dne aktivačnej nádrže. V tomto priestore s vysokou koncentráciou rozpusteného kyslíka dochádza k biologickému odstraňovaniu organického znečistenia vody.

Z aktivačného priestoru voda vteká do dosadacej nádrže spojovacím potrubím, kde sa vyčistená voda oddeľuje od aktivovaného kalu a cez odtokový systém je odvádzaná do kanalizácie. Dosadzovací priestor je kužeľového tvaru, kde je recirkulácia kalu zaistená pomocou prečerpávacieho potrubia späť do nátokového priestoru. Hladina dosadzovacieho priestoru je prevzdušňovaná pre rozbúranie vyflotovaného kalu. Vyčistená voda je cez odtokový systém odvádzaná do kanalizácie, so súhlasom vodohospodárskeho orgánu je možné túto vyčistenú vodu vypúšťať do recipientu, dažďovej kanalizácie, dtrativodu alebo ju akumulovať a použiť na zavlažovanie.

Vzduchovanie je zaistené membránovým dúchadlom, ktoré je napojené do rozvádzača vzduchu, z ktorého je vzduchovanie rozvedené do jednotlivých častí. Membránové dúchadlo je riadené časovými spínacím hodinami. Účinnosť čistenia sa pohybuje v rozmedzí 90-95%

 
Tiež by Vás mohli zaujímať tieto produkty:

© Ing. Jaromír Janiš Elektronické zariadenia a váhy