Biologické čističky odpadových vôd EK - S4 až S70

Čističky (ďalej ČOV) sú určené k čisteniu odpadových spláškových vôd od 3 až 70 pripojených obyvateľov . Výrobok je kompletným technologickým celkom. Výstupom z čističky je kvalitne vyčistená voda a minimálne množstvo stabilizovaného kalu. Čističku je možné umiestniť do blízkosti objektu. Odtok je možné zaústiť do kanalizácie, odviesť do recipientu alebo napr. akumulovať a používať k závlahám.

Viac detailov


Popis a funkcie čističky :

Čistička EK – S je technologický celok, pozostávajúci z :

-        samonosnej plastovej nádrže (kontajnera) so zabudovanými komponentmi jednotlivých čistiacich zón, anaeróbnym dávkovacím filtrom a systémom recirkulácie a búrania kalu

-          plastovej nádoby pre uloženie kompresoru a el. ventilu

 

Nádrž so zabudovanými komponentmi sú vyrobené z polypropylénu (PP), a náplň anaeróbneho filtra z polyetlénu (PE). Obidva materiály majú prakticky neobmedzenú životnosť. Spôsob čistenia je založený na kombinovanom pôsobení rôznych anaeróbnych a aeróbnych kultúr. Tak je dosiahnutý najvhodnejší priebeh biologického rozkladu, vrátane rozloženia biologicky odolných látok, ako sú saponáty, tuky a pod. Plynulé prekysličovanie vody je zaistené prevzdušňovacími elementmi s vysokou aeračnou schopnosťou. Tieto elementy pôsobia ako miešací systém, ktorý v biozóne vyvoláva potrebnú turbulenciu vody a dodáva jej potrebné množstvo kyslíka pre tvorbu baktérií.  Zapracovanie čističky nevyžaduje nasadenie očkovacích látok. Usporiadanie čističky umožňuje v dobe znížených alebo zastavených nátokov automaticky recirkulovať kal. Tým je vždy zabezpečený prísun živín pre mikroorganizmy čistiaceho procesu a je zmenšovaná produkcia odpadového kalu. Čističky tejto produkcie sa nepretržite zdokonaľujú.

Čističky EK – S spĺňajú s rezervou podmienky ČSN EN 12566-3:2006. Je možné ich umiestniť do bezprostrednej blízkosti obydlia a vyčistenú vodu je možné vypúšťať do kanalizácie, recipientov alebo používať k zavlažovaniu. Hodnoty zbytkového znečistenia na odtoku z ČOV sú hlboko pod nariadením vlády ĆR č. 61 z roku 2003. Vo vodohospodárskych významných oblastiach je pri zaradení ďalšieho stupňa čistenia (napr. zemný filter) možnosť dosiahnutia celkovej účinnosti čistenia v hodnote BSK5 až 99,5 %. Prebytočný kal je potrebné odoberať podľa zaťaženia ČOV niekoľkokrát za rok. Kal je vhodný ku kompostovaniu. Prekysličovanie vody v ČOV je trvalé, stále. Vychádza z kompresoru osadeného  motorom 230 V, ktorý je riadený el. ventilom. Prevedenie kompresoru a ventilu zodpovedá mokrému prostrediu podľa ČSN 330300.

Osadenie čističky do terénu :

ČOV EK – S je potrebné osadiť na vodorovnú základovú dosku, ktorá je o výšku ČOV pod dnom prítokového potrubia (viď. technické parametre). Odtokové potrubie je o 160 mm nižšie. Čističku je nutné zakryť, zatepliť a odvetrať. Zakrytie musí umožniť ľahký prístup obsluhy, zateplenie s odvetraním musí zabezpečiť, aby teplota čistenej vody neklesla pod 8 stupňov celzia.

Výhody a prednosti ČOV EK – S :

-        vysoká účinnosť čistenia i pri hydraulických a látkových nárazoch

-        bezpečná a tichá prevádzka

-        minimálne nároky na obsluhu a údržbu

-        nenáročné stavebné úpravy pre osadenie ČOV

-        možnosť osadenia ČOV v blízkosti zdroja znečistenia (odpadajú náklady na kanalizáciu)

-        nízke prevádzkové náklady

-        možnosť využitia vyčistenej vody k zavlažovaniu

-        u ČOV bola prevedená certifikácia v zmysle platného zákona

-        certifikát CE číslo :E30-00741-08

Obsluha a údržba :

Minimálna obsluha spočíva v kontrole chodu ČOV a v čistení prelievajúcich hrán. Údržbou je odkalovanie čističky.
Tiež by Vás mohli zaujímať tieto produkty:

© Ing. Jaromír Janiš Elektronické zariadenia a váhy